Trollheim Dammer - Informasjonsmøte

Rindal Næringsforum inviterer i samarbeid med Skanska til et felles informasjonsmøte om Trollheim Dammer i Folldalen.

Vi inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med representanter for hovedentreprenøren for Trollheim Dammer, Skanska. 


NB! På grunn av strenge smittevernregler i SKANSKA må møtet foregå på TEAMS!

Informasjonsmøte om Trollheim Dammer for næringslivet i Rindal og Surnadal

Dato: Tirsdag 22. juni kl. 16.00

Sted: Teams KLIKK FOR Å DELTA

Deltakere: 

  • Skanska: Bjørnar Høistad - prosjektleder
  • Skanska: Øystein Berntsen
  • Rindal Næringsforum: Tom Godtland, Daglig leder

Agenda;

  • Hvem er Skanska
  • Trollheim Dammer - info
  • Innkjøp- og behov
  • Vi bygger for et bedre samfunn
  • Spørsmål fra næringslivet

Tre fyllingsdammer, en overløpsdam og et lukket flomløp tilhørende reguleringsanleggene til Follsjø og Gråsjø skal fornyes for å tilfredsstille dagens forskriftskrav. Anlegget ligger i Surnadal og Rindal kommune i henholdsvis Møre og Romsdal og Trøndelag. Dammene ved Gråsjø danner inntaksmagasin for Gråsjø kraftverk som har utløp i Follsjøen. Follsjødammen danner inntaksmagasin for Trollheim kraftverk. Kraftverkene eies og driftes av Statkraft Energi AS. Planlagte tiltak i vedlikeholdsprosjektet er basert på revurderingsrapporter, inspeksjoner og teknisk plan som følge av skjerpede myndighetskrav.

Rehabiliterer og sikrer dammer mot økt nedbør

Statkraft har startet et omfattende rehabiliteringsarbeid med Follsjø og Gråsjø dammer i Rindal og Surnadal kommuner.

Tiltaket vil gi dammene en økt sikkerhet slik at dammene skal kunne motstå både økt nedbør, tekniske feil og terror. Byggestart blir i april 2021 og prosjektet skal være ferdig i oktober 2025.

- Arbeidet vil sikre dammenes funksjonalitet fullt ut for å kunne utnyttes i fornybar vannkraftproduksjon i mange tiår framover. Utover kraftproduksjon gir dammene også et viktig bidrag til flomdemping i vassdraget, sier regiondirektør Ingeborg Dårflot.  

Arbeidene består av at damsidene og toppen på begge dammene plastres med nye og større steinblokker. Steinblokkene tas ut i et steinbrudd som etableres ved flomkanalen for Gråsjø dam.  Utover damplastring skal øvre tappeluke skiftes ut og øke kapasiteten på flomløpssystemet på Follsjø dam. På begge dammene skal det etableres nytt lekkasjemålesystem. De to dammene ble bygget som en del av Trollheimutbyggingen i perioden 1965 - 1970. 

Stor aktivitet i området

I tillegg til arbeidet på selve dammene vil det bli opparbeidet områder for hjelpeanlegg som steinbrudd, riggområder og anleggsveier. Fra steinbruddet vil det bli tatt ut rundt 450 000 kubikkmeter med stein til dambyggingen. Etter at arbeidene på dammene er ferdig skal terrenget i bruddet, riggområder og anleggsveier tilbakeføres med terrengtilpasning og revegeteres.   

- Statkraft har gjennom lengre tid og sammen med fagmiljøer innenfor økologisk revegetering utarbeidet retningslinjer og praksis for å oppnå en mest mulig naturtilpasset istandsetting av denne type naturinngrep.  Vi vil tilstrebe, så langt det er praktisk gjennomførbart og forsvarlig, at ulempene for allmennheten blir så små som mulig, sier Ingeborg Dårflot som er regiondirektør i Skanska.