Tiltakspakke nærings- og samfunnsliv fra Trøndelag Fylkeskommune

Oversikt over tiltak satt i verk for å stimulere nærings- og samfunnsliv i Trøndelag.


KLIKK på linkene for mer informasjon

All tekst med understrek er linker

BYGG OG EIENDOM

Vi vil forsere allerede vedtatte investerings- og vedlikeholdsprosjekt på våre bygg. Arbeid som dekkes av allerede inngåtte rammeavtaler iverksettes så raskt som mulig. Andre oppdrag forberedes lagt ut på anbud.

Tiltakene forventes å gi en sysselsettingsvekst i regional BA-bransje i perioden fra april 2020 til desember 2021. Noen av tiltakene er finansiert i gjeldende budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Andre tiltak krever ytterligere finansiering, men kan settes i gang på kort varsel hvis det for eksempel skulle komme midler via en statlig tiltakspakke.

Listene over prosjekt må ikke forstås som endelige og prioriterte, men gir en god oversikt over mulighetsrommet.

Gå til dokumentene under for å få en samlet oversikt over tiltaksplanen.


KUNST, KULTUR, IDRETT, FRILUFTSLIV OG FRIVILLIGHET

Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra til størst mulig forutsigbarhet med ønske om at planlagte aktiviteter kan gjennomføres når restriksjonene opphører. Utfordringene gjelder samtlige områder innenfor kunst, kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner og kommuner utbetales som normalt

Kunst og kulturfeltet: Ca. 132 millioner. Idrett og friluftsliv: ca. 8 millioner kroner.

Fylkeskommunens tilskudd til aktiviteter og arrangement som er planlagt i perioden frem til 1. september vil ikke bli trukket tilbake

Dette gjelder selv om man fra myndighetens side opphever forbudet før denne dato, og aktiviteten likevel blir endret eller avlyst. Eventuelle påløpte budsjetterte kostnader før tidspunktet for avlysning vil avgjøre størrelsen på tilskuddet.

Kunst og kulturfeltet: ca. 9,5 millioner Idrett, friluftsliv og frivillighet: ca. 8 millioner kroner.

Tilskuddsmottakere kan be om å få utbetalt deler av tilskuddet på forskudd
Statlige spillemidler til friluftsliv

Ca. 6 millioner kroner. I tillegg ca. 150 mill. i spillemidler til idrettsanlegg.

Det er mulig å be om utsettelse av prosjektet/arrangementet som har mottatt tilskudd

Tilskuddsmottaker må da oppgi ny tidsplan for prosjektet og gjennomføre i henhold til innhold i opprinnelig søknad.

Søknadsfrister for de ulike stipendordningene og tilskudd for resterende del av 2020 opprettholdes som forutsatt.

FYLKESVEG

Det legges opp til forsering av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak på fylkesvegnettet som allerede er finansiert i fylkeskommunens økonomiplan. Klikk på linken under for å få oversikt over alle tiltak.

I tabellen er det også lagt inn tiltak med manglende finansiering. Dette er prosjekter og tiltak som kan startes opp på relativt kort varsel hvis det for eksempel kommer statlige midler i form av en tiltakspakke.

Tiltak under Miljøpakken krever tilslutning fra partene i Miljøpakkesamarbeidet, og kan ikke bestemmes av fylkeskommunen alene.

Tiltakspakke fylkesveg (pdf)


NÆRINGSOMRÅDET

Oppfølging av klynger og enkeltbransjer

Aktiv bruk av innovasjonssystemet

Vi er spesielt opptatt av næringshagene og inkubatorene som en del av vårt innovasjonssystem. For å kunne følge med på utviklingen, inviterer vi innovasjonsselskapene og innovasjonsteamet til informasjonsmøte og gjensidig orientering.

Oppfølging av omstillingskommuner

Oppfølging av omstillingskommuner (Lierne, Indre Fosen og Åfjord/Roan) sammen med Innovasjon Norge.

Tilpasning av utbetalingsrutiner av regionale utviklingsmidler

Etter en gjennomgang av egne vedtatte rutiner i Trøndelag fylkeskommune, oppdragsbrev og forskrifter for bruken av midlene fra KMD, ser vi at det ligger muligheter til tillempinger i gjeldene praksis for utbetalinger av midlene. Med fokus på at det kan blir utfordringer knyttet til likviditet for flere av aktørene som har mottatt tilsagn fra regionale utviklingsmidler, tar næringsseksjonen kontakt med aktuelle aktører som har mottatt tilsagn i 2018 -2020. Mottakere som ikke har bedt om delutbetaling kan anmode om inntil 75% av gitt tilsagn. Det er laget egen rutine, som en midlertidig ordning, for hvordan dette skal gjøres/håndteres.

Ny strategi for innovasjon og verdiskaping med handlingsprogram

Det er vanskelig å forutse effektene og følgene som korona-pandemien får for Trøndersk næringsliv og vi avventer derfor videre aktiv prosess med ny strategi.

Tilpasset bruk av regionale virkemidler

Selv om nåværende strategi og handlingsprogram ikke er laget for situasjonen vi nå er oppe i, er mange av strategiene og flere av tiltakene anvendelige for situasjonen, og legges til grunn for bruken av regionale virkemidler. Eventuelle tilpasninger kan bli nødvendig, men avventes til vi har et bedre grunnlag for eventuelle justeringer.

Regionalt Forskningsfond

Regionalt Forskningsfond utlyser 6,5 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter med frist 6. mai. Disse pengene kan dermed komme raskt i arbeid.

KOMPETANSE

Etablering og operasjonalisering av ordningen Bedriftsintern opplæring - BIO  

Dette er linken til RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING (BIO TRØNDELAG) for 2020 

Ramme på ca 9,2 millioner kroner i 2020, som tildeles etter søknad. Ordningen er permanent, men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.

Formål

Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

Trøndelag høyere yrkesfagutdanning

Vi er interessert i å bidra så godt vi klarer gjennom de mulighetene dette utdanningsnivået gir. Vi ønsker å se nærmere på bransjeprogrammene og vurderer å søke på ulike bransjeprogram. Her er kanskje Bygg- og anleggsteknikk, TIP og Helsefag de mest aktuelle.

Voksenopplæring/ ressurssenter

Vi har muligheter for å utvide kapasiteten gjennom voksenopplæringen. Vi har også muligheter for å skreddersy kortere kurs gjennom ressurssentrene. Dette betinger selvsagt at vi får tilført nødvendige ressurser.

Karriereveiledning

Karrieresenteret i Trøndelag gir karriereveiledning til voksne. Karrieresenteret tilbyr også ulike kurs. Se egen nettside: https://karrieretrondelag.no/

Kompetansestrategi med tilhørende handlingsprogram

Vi har etablert et sekretariat for kompetansearbeidet. Det er også etablert et kompetanseforum med relevante parter i Trøndelag. Det arbeides med å etablere regionale kompetanseforum.


SAMFERDSEL

På samferdselsområdet legges det opp til en forsering av ulike tiltak som angitt i tabell 1 i dokumentet under. Allerede finansiert aktivitet utgjør 176 millioner kroner i 2020.

Tabell 2 i dokumentet under viser aktivitet som kan settes i gang på relativt kort varsel hvis det kommer statlig finansiering gjennom en tiltakspakke.

Tiltakspakke samferdsel (pdf)

Drosjenæringen

Fylkeskommunen vil inntil videre opprettholde betaling for skoleskyss med drosje, selv om skolekjøringen ikke gjennomføres når skolene er stengt.