Styret

Styreleder

tlf. 90 76 56 92

Odd Inge Løfald


Nestleder

tlf. 91 82 10 56

Marit Mogset

Styremedlem

tlf. 95 13 85 85

Eli Landsem Solvik

Styremedlem

tlf. 90 88 71 02

Yngve Røøyen

Daglig leder

tlf. 41 18 71 36

Tom Godtland

Styremedlem

tlf. 41  21 09 53

Håkon Fredriksen