Spørsmål om kompensasjonsordningen

Spørsmål og svar om den nye den kompensasjonsordningen

I denne tiden får både banker og regnskapsfirmaer mange spørsmål rundt den nye kompensasjonsordningen. Hvilke kostnader er uunngåelige kostnader, hvilke bedrifter anses som å ha blitt pålagt stengt av staten osv. Her er disse spørsmålene og flere blitt vurdert juridisk og forklart på best mulig måte. Dette er en veileder med spørsmål og svar som Finans Norge har utarbeidet med utgangspunkt i spørsmål fra bankene - samt en generell info om ordningen. Dette er gjengitt med tillatelse av Rindal Sparebank.

SPØRSMÅL:

Bankene har fått innspill fra kunder som peker på at det kan bli ulike beregningsgrunnlag basert på litt tilfeldigheter, for eksempel at selskap kan få ulikt beregningsgrunnlag avhengig om de leaser - låner, eier selv eller har eget selskap som eier (dermed betaler leie til seg selv) - og de lurer på om dette er hensikten?

SVAR:

Hvilke kostnader som inngår i uunngåelige kostnader kan man lese om på https://kompensasjonsordning.no/kostnader Selskap kan nok i noen tilfeller få noe ulikt beregningsgrunnlag på relativt "like" typer kostnader, avhengig av hvordan foretaket er organisert. For leasede driftsmidler skal leasingkostnader behandles på samme måte i søknaden, uavhengig av om leietakers leasingavtaler er å anse som finansielle leieavtaler eller operasjonelle leieavtaler. Dette følger av forskriften § 3-2 åttende ledd: Ved leasing og leie settes faste uunngåelige kostnader til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder. Dette gjelder uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i virksomhetens regnskap og hvordan kostnaden skal periodiseres etter den regnskapsstandard virksomheten benytter.


SPØRSMÅL:

Hvilke bransjer anses som å ha blitt pålagt stengt av staten? Enkelte bransjer opplever muligens et yrkesforbud selv om det finnes alternativer for å opprettholde en viss omsetning (restaurant take-away, nye forretningmodeller, endret forretningmodell som følge av korona)

SVAR:

Informasjon om hvilke bedrifter som er stengt av staten finner man på https://kompensasjonsordning.no/stengt


SPØRSMÅL

Må det sendes inn en ny søknad for hver måned dette støttetiltaket er tilgjengelig? Gjelder søknaden som sendes inn nå for forventet inntektstap for alle månedene i forslaget (mars, april og mai)?

SVAR:

Det må søkes om støtte for hver enkelt måned. Søknad som kan sendes inn i april, gjelder bare for mars 2020.


SPØRSMÅL:

Hvor raskt får man svar på innsendt søknad om kompensasjon? Hvilken dato blir dette tilgjengelig på konto. 

SVAR:

Hva som skjer etter man har søkt, kan man lese mer om på https://kompensasjonsordning.no/etterpa


SPØRSMÅL:

Omfatter tilskuddsordningen utgifter til kollektiv tjenestepensjon med risikodekninger? Hvis så, dekkes også utgifter som overstiger lovpålagt pensjon gjennom Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon?

SVAR:

Hvilke kostnader som omfattes av ordningen fremgår av https://kompensasjonsordning.no/kostnader


SPØRSMÅL:

Hva skal kunden gjøre hvis forutsetningene endrer seg (f.eks. noe bedre omsetning i mai enn forventet)?

SVAR:

Det søkes for støtte for en måned om gangen. Det kan ikke søkes om støtte for eksempelvis mai før i juni måned. Omsetningstall og tall for kostnader mv. må være periodisert på søknadstidspunktet. Søknaden vil dermed alltid basere seg på historiske tall, og ikke forventninger / forutsetninger om fremtidig utvikling. Hvilken informasjon søker må registrere i sin søknad, finner man på kompensasjonsordning.no/forberede.


SPØRSMÅL:

Lånegarantiordning vs kontantstøtteordning: kan man søke begge? (definitivt det flest kunder lurer på)

SVAR:

Dette spørsmålet har en ikke fått en endelig juridisk avklaring på.


SPØRSMÅL:

Kompensasjonen viser til uunngåelig faste kostnader. Hva konkret betyr dette for kunden? Hvilke kostnader kan legges til grunn basert på søknad om kontantstøtte? (Må selskapet ha gjort kostnadsreduserende tiltak før tildeling av denne støtten?) Ser at det allerede ligger litt info om dette på regjeringen sine sider, men tror dette kan være et mulig usikkerhetsmoment for søkere.

SVAR:

Hva som er uunngåelige kostnader kan man lese på https://kompensasjonsordning.no/kostnader 

Det er ikke et krav om at det er gjort kostnadsreduserende tiltak før tildeling av støtten. Dersom foretaket allerede eksempelvis har fått redusert husleie fra huseier, er det den reduserte husleien som skal tas med i søknaden.


SPØRSMÅL:

Det har vært stort fokus rundt kontrollering av informasjon som legges ved søknad på støtten når den tilgjengeliggjøres. Hvor kan bedriftene henvende seg om de er usikre på sine vurderinger (i frykt for å ubevisst oppgi feil opplysninger).

SVAR:

Vi anbefaler at foretakene forsøker å finne svar på kompensasjonsordning.no eller forskriften. Dersom man fortsatt er usikker, finnes informasjon om hvordan man kontakter skatteetaten angående ordningen på https://kompensasjonsordning.no/kontakt


SPØRSMÅL:

Hvilken dokumentasjon må bedriftene (eventuelt) legge frem i søknaden?

SVAR:

Hvilken informasjon søker må registrere i sin søknad, finner man på kompensasjonsordning.no/forberede. Søker skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis skatteetaten spør om det.


SPØRSMÅL:

Hvilken av de to kompensasjonsmodellene gjelder for selskaper som har blitt stengt ned av kommunale vedtak (ikke statlige)? Vår forståelse er at disse følger 80%-regelen, stemmer dette?

SVAR:

Det stemmer.

Selskaper som har blitt stengt ned av kommunale vedtak skal bruke en justeringsfaktor på 0,8, og skal også trekke fra en egenandel ved beregning av støttebeløp. Dette følger av forskriften § 3-1 første og tredje ledd.

Det er bare selskap som er stengt av staten som skal bruke en justeringsfaktor på 0,9. Vilkår for å anses som stengt av staten er angitt i forskriften § 3-1 annet ledd.

Nærmere om bedrifter som er stengt av staten finnes på https://kompensasjonsordning.no/stengt


SPØRSMÅL:

Kan en levert søknad rettes/endres, eller er den endelig levert?

SVAR:

Dersom foretaket allerede har sendt inn en søknad og dere oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må dere sende inn en helt ny søknad. Den nye søknaden vil da erstatte den dere har sendt tidligere. Det er til enhver tid den sist innsendte søknaden som gjelder. Dette gjelder også etter dere har mottatt vedtak om tilskudd. Har dere allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller innkrevd.

Se mer på: https://kompensasjonsordning.no/endre

SPØRSMÅL

Er eksisterende garantier (f.eks husleiegaranti) en uunngåelig fast kostnad? Det påløper garantiprovisjon. Hva med leasingavtaler?

SVAR:

Spørsmålet om husleiegaranti har vi ikke fått en endelig juridisk avklaring på. Spørsmålet om leasingavtaler er besvart over. Hvilke kostnader som inngår i uunngåelige kostnader kan man lese om på https://kompensasjonsordning.no/kostnader


SPØRSMÅL:

Forslaget som er presentert baserer seg på reduksjon i inntekter i forhold til samme periode i fjor. Hvordan vil dette fungere for vekstbedrifter som ikke har en sammenlignbar omsetning med et års perspektiv?

SVAR:

Hvordan omsetningsfall beregnes kan man lese mer om på https://kompensasjonsordning.no/omsetningsfall


SPØRSMÅL.

Ref punkt over. For nye selskaper henvises det til et gjennomsnitt for januar/februar. Hvilke vurderinger gjøres det for selskaper som er sesongavhengig for inntekter og har gjort investeringer i forbindelse med dette? (Generelt tematikk rundt svingende inntekter og bedrifter som får "feil" beregningsgrunnlag)

SVAR:

Søknadsskjema for mars 2020 tar ikke i særskilt grad hensyn til sesongvariasjon / sesongbedrifter. Som informert om i pressekonferansen om ordningen fredag 17. april, arbeides det med en egen beregningsmodell for sesongbedriftene. 

Sesongbedriftene kan likevel søke kompensasjon nå med det søknadsskjema som foreligger per i dag. Støtte for sesongbedriftene vil bli etterberegnet i senere søknadsperioder slik at det tas hensyn til den spesielle inntektsstrukturen som er for sesongbedriftene. Hvordan støtte til sesongbedriftene skal beregnes er ikke avklart per i dag.


SPØRSMÅL:

Hvilke kriterier legger Skatt til grunn for vurdering om en søknad godkjennes eller ikke?

SVAR:

Vilkårene for å kunne motta tilskudd etter kompensasjonsordningen finner man i kapittel 2 i forskriften.

Søker kan på kompensasjonsordning.no sjekke ut om foretaket kan få støtte: https://kompensasjonsordning.no/disse-kan-fa


SPØRSMÅL:

Hvor stor andel av støttebeløpet går til vår region/fylke/kommune?

SVAR:

Støtten utbetales til foretak som har rett på støtte, uavhengig av geografisk lokasjon. Det foreligger ingen begrensning på tildeling innenfor regioner eller tilsvarende. Etter forskriften § 4-1 første ledd har tilsynsmyndigheten (Skatteetaten) rett til å gjøre opplysninger om utbetalt støtte tilgjengelig på internett til alminnelig ettersyn. Opplysninger skal gis i søkbar form og i et digitalt format slik tilsynsmyndigheten bestemmer. Den tekniske løsningen for dette er ikke offentlig tilgjengelig per dags dato.


SPØRSMÅL:

For det tilfellet at støtte innvilges for flere måneder: utbetales det da et engangsbeløp eller et beløp hver måned?

SVAR:

Støtten innvilges for en måned om gangen, og hver enkelt måned utbetales enkeltvis.

Hva som skjer etter man har søkt, kan man lese mer om på https://kompensasjonsordning.no/etterpa