Nytt innspillsbrev fra Næringsalliansen for Trøndelag

17.12.2021

Til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og Stortingsrepresentanter fra Trøndelag.

Nye restriksjoner i desember 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.
Med skjenkestopp fra og med 15.12 og nye antallsbegrensinger på arrangement, har store deler av de som lever av at folk møtes i praksis fått tatt vekk sitt inntektsgrunnlag, selv om de formelt ikke er nedstengt. I etterkant av at de nye statlige tiltak ble presentert, og de statlige tiltakspakker fremlagt har det kommet mange innspill justeringer av de ordninger som nå forslås.

 • Her er Næringsalliansens innspill:

 • Med en usikker 2022 foran oss, er det viktig at Storting og Regjering bidrar til forutsigbarhet. Staten bør gå ut med en tydelig plan for hvordan stadig nye virusvarianter og smitteutviklingen fremover skal håndteres med nasjonale tiltak, samt tydelighet rundt tiltakspakker og varighet av disse.
 • Det er positivt at en nå sikrer at ansatte som har vært permittert lenge ikke risikerer å måtte sies opp.
 • Våre medlemsbedrifter er svært opptatt av at de ansatte som nå igjen må ut i permittering ivaretas på en god måte. Om så ikke skjer er en redd for at disse finner seg annen jobb, og ikke returnerer til sine gamle jobber når tiltakene avvikles. Kompetanseflukt fra reiseliv, kultur og servering, vil medføre langvarige negative ringvirkninger for bransjene. Dette vil bli særdeles synlig i Trøndelag som er kåret til Europeisk Gastronomiregion i 2022.
 • Lønnsstøtteordningen er ønsket av mange, da den med rett utforming bidra til at folk holdes i jobb. Det er imidlertid vanskelig for rammede bedrifter å vite om de nå skal permittere eller har mulighet til lønnstøtte all den tid at utformingen på lønnstøtteordningen ikke er klar. Dette gjør at mange ansatte nå permitteres som kunne vært holdt i arbeid via en forutsigbar lønnsstøtteordning.
 • Lønnsstøtte må også kunne brukes til å gjennomføre kompetansehevende tiltak for de ansatte.
 • Også større virksomheter som er hardt rammet av koronarestriksjoner vil ha behov for lønnsstøtte. Det vil være rart om denne avkortes for konsern.
 • Selv med lønnsstøtteording vil det for mange uansett ikke være mulig å drive. For deler av utelivsbransjen er permitteringer uunngåelig så lenge det er skjenkestopp, da det for en stor del er alkoholsalg de lever av. Det er svært urimelig at arbeidsgiver må betale 10 dager lønn for ansatte som tvinges ut i permittering av Staten. Lønnsplikt må falle bort, eller inngå som fast uunngåelig kostnad som dekkes via kompensasjonsordningen.
 • Kompensasjonsordningen er signalisert å gjelde ut 2021, men de restriktive tiltakene i første omgangs skal vare til medio januar. Stortinget må tydelig signalisere at ordningene vil vare så lenge det er behov.
 • Nye karanteneregler medfører også at mange flere må være borte fra jobb grunnet smitte blant familie eller kontakter. Selv om arbeidsgiverperioden foreslås redusert vil dette utgjøre en stor kostnad for mange. Arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær bør i sin helhet dekkes av staten.
 • Signaler om at en mister rett til støtte om det tas utbytte anses som svært urimelig. Mange eierne i våre medlemsbedrifter tar ut lav lønn, og heller utbytte de år hvor det er mulig. At eiere ikke kan ta ut utbytte som gjør at de også har en lønn å leve av, eller får betalt sin skatteregning, kan ikke blir stående. Her mener NAT det bør settes et tak enten ved prosentsats eller gjennom beløpssats, slik at også eiere kan ha mulighet til å ta ut en akseptabel lønn.
 • Staten bør ikke se på perioden november og desember under ett. Det vil gjøre at mange som nå er fratatt muligheten til å drive sin virksomhet ikke vil kunne få, eller få betydelig mindre i kompensasjon. Det presiseres også at virksomheter som har klart å opparbeide seg en solid drift gjennom mange tiltak det siste året, og som lå an til overskudd, fortsatt bør ha rett på kompensasjon for november og desember.
 • At virksomheter som blir direkte berørt av restriksjonene ikke vil ha rett på støtte om de driver med et lite pluss er urimelig. Mange har gjennom 2021 gjort det de kan for å kutte kostander og langt ned en betydelig innsats for å redde sine virksomheter fra konkurs. At de som nå har klart å drive med et lite pluss skal bli stående uten kompensasjon er urimelig.
 • Det er positivt at en signaliserer at det skal bli enklere å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger. Men renten på utsatte innbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.
 • Fra kultursektoren anses det som urimelig at de kan ha færre på kulturarrangement enn hva en kan ha på toppidrettsarrangement. Hovedpoenget uansett type arrangement må være at smittevernet ivaretas.
 • Serveringssteder er på mange måter lik kultur, men store svingninger ila. et år. Er det mulig å få en ordning som ved kulturarrangement der man får dekt omsetningsfall?
 • Mange serveringsvirksomheter har nå kjøpt inn varer som de ikke får omsatt på denne siden av nyttår og ei heller får levert tilbake. Disse vil bil skattepliktige ved årsskiftet. Disse varene må unntas skatt. Det vises ellers til brev datert 10.12. ang, varelager.
 • Treningssenter bør kunne ha gruppetimer så lenge man har store nok lokaler og disse overholder kravene til avstand og smittevern. Norsk Standard bør på vegne av bransjen kunne ta dette inn i sin veileder.

Med vennlig hilsen,

Næringsalliansen for Trøndelag

Berit Rian