Nye restriksjoner i januar 2021 krever gjeninnføring av kraftigere virkemiddelpakker for reiseliv, servering og kulturbaserte næringer

28.01.2021
Til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og Stortingsrepresentanter fra Trøndelag
Til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og Stortingsrepresentanter fra Trøndelag

NÆRINGSALLIANSEN FOR TRØNDELAG har igjen sendt et innspillsbrev til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og Stortingsrepresentanter fra Trøndelag.

Med de nasjonale tiltakene som nå gjelder er aktivitetsnivået i Norge tatt ned betraktelig. Dette påvirker store deler av næringslivet, ikke minst serveringsbransjen, reiselivet og kulturfeltet. Når det anbefales at folk skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt, får det umiddelbare konsekvenser for disse bransjene som nå i hovedsak har måttet stenge ned. Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp sine virkemiddelpakker. Her er Næringsalliansens innspill etter nylig gjennomførte dialogmøter med våre medlemsbedrifter innen reiseliv, servering og kulturbaserte næringer:

 • Næringslivet trenger forutsigbarhet - tiltak som endres hele tiden gjør det vanskelig å planlegge for aktivitet. Det er ønskelig med lengre tidshorisont på de statlige ordninger.
 • Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må forlenges til over sommeren, og utvides slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
 • Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.
 • Kostnader til smitteverntiltak, inkl. kostnader ved koronatesting og karantene for innreisende arbeidere, samt kostnader til økt bemanning for å ivareta smittevernet.
 • Lånekostnader for innkjøpt utstyr (kun leasingkostnader dekkes i dag)
 • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må regnes inn som fast kostnad, alternativt reduseres til to dager.
 • Kompensasjonsordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. 

 • Permisjonsperioden på 52 uker må forlenges til over sommeren.
 • De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.
 • Det må komme på plass kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.
 • Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, samt tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere. Lønnskompensasjon vil også være viktig for å få tatt inn lærlinger igjen, slik at de får fullført sitt utdanningsløp.
 • Lav arbeidsgiveravgift må innføres ut året for de aktører som har fått redusert sitt inntektsgrunnlag som følge av koronarestriksjoner.
 • Lav moms på losji 6% og 15% på mat ut året vil bidra positivt til reiselivet og serveringsbransjen for å bygge opp soliditet etter snart ett år med tapping av egenkapitalen.
 • Begrepet «fastmonterte stoler» bør omdefineres til henviste plasser. Dette gir muligheter for flere til å ha arrangementer med opptil 200 deltagere i områder med lavt smittetrykk, og bidra til at mange igjen kan skape aktivitet og ha driftsgrunnlag.
 • I områder hvor smittetykket er lavt bør en vurdere å utvide antall deltagere på arrangement.
 • Reiselivet trenger også «oppstartstøtte» likt hva kultursiden har fått for å komme i gang igjen.
 • Det må jobbes godt opp mot flyselskaper for å sikre rutetilbudet både inn til Norge og innen Norge, slik at vi kan få opp aktiviteten igjen for reiselivet og nærings- og arbeidslivet den dagen restriksjonene letter.
 • Destinasjonsselskaper er viktige aktivitetsskapere for reiselivet. Disse må også omfattes av støtteordninger, slik at de kan bidra til å legge til rette for aktivitet frem i tid.

Rindal Næringsforum er en del av Næringsalliansen for Trøndelag og dermed med på innspills revene som blir sendt samlet på vegne av alle fylkets næringsforeninger.