MEDLEMSMØTE: Rindal Næringsforums fremtid

14.10.2020
Soria Moria slott av Theodor Kittelsen
Soria Moria slott av Theodor Kittelsen

Rindal IL har bestemt seg for å avslutte samarbeidet med Rindal Næringsforum om daglig administrativ ledelse. Ettersom dette samarbeidet er en del av hele drifts - og finansieringsgrunnlaget for RNF, er konsekvensen at også vi må vurdere vår driftsmodell.


Vi inviterer derfor til medlemsmøte på Bolme Pensjonat tirsdag 20. oktober kl. 19.00.


Slik styret ser det, har en i utgangspunktet følgende alternativer å arbeide med: 

  1. Fortsette som nå med daglig leder i 50%.
  2. Satse på å utvikle RNF til å bli et selvfinansierende rådgivnings - og konsulentselskap med daglig leder i 100%. 
  3. Avvikle ordningen med betalt daglig leder og gå tilbake til «dugnadsmodellen» vi hadde før samarbeidsavtalen med RIL. 
  4. Avvikle Rindal Næringsforum.

De tre første alternativene har som forutsetning at medlemmene ønsker å ha en interesseorganisasjon som kan ivareta interessene for næringsdrivende i bygda, være en aktør i nærings - og utviklingspolitikken og bidra til at rammebetingelsene blir så gode som mulig. 

Hvordan medlemmene ser på Rindal Næringsforum og arbeidet som er gjort de siste 3 årene med ansatt daglig leder, vil selvfølgelig være helt avgjørende for hvilket alternativ som må velges.

Vi håper derfor at alle som har tanker og ønsker om samarbeidet i Rindal Næringsforum har anledning til å delta på dette medlemsmøtet!

På grunn av smittevernhensyn må vi be om påmelding til møtet her: 

Trykk for påmelding: PÅMELDING

Her er en liten status på hva styret og daglig leder har jobbet med den siste tiden:


Medlemsutvikling; Nå er vi 59 medlemmer - når blir vi 60?

Vi er selvfølgelig veldig opptatt av våre medlemmer. Det er disse vi jobber for hver dag. I den senere koronatid har mye av kommunikasjon gått via telefon og e-post. Vi har så smått begynt med fysiske møter. Det gledelig er at vi har fått hele 9 nye medlemmer i 2020 og 17 medlemmer siden i fjor høst. Dette er en økning på 40%. Dermed begynner vi å bli en sterk organisasjon. Vi drømmer nå om å nå 60 medlemmer i løpet av kort tid. Det skal selvfølgelig markeres!

Rindal Hytteservice

Uavhengig av overnevnte beslutning har styret og daglig leder jobbet med å få i gang noen nye prosjekt. Vi har tidligere nevnt Rindal Hytteservice. Det har vært et forberedende møte der veien videre blir å kalle inn til et sonderings- og oppstartsmøte. Dette vil bli et prosjekt for så å si hele næringslivet i Rindal.

Reiseliv og opplevelse

Sammen med helse, velvære og frisører har opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i Norge vært de mest utsatte næringene i forbindelse med koronautbruddet. Det er nok også den siste gruppen som allerede har fått og vil fortsette få de største utfordringene. Derfor har også myndighetene kommet med egne krisepakker for denne bransjegruppen. Dessverre er det likevel noen som kommer utenom. Rindal kommune fikk i sommer ei krisepakke til lokalt næringsfond på kr. 913 000. i tillegg fordelte Regionrådet for Orkdalsregionen kr. 100 000 til det samme formålet. Dette skulle øremerkes spesielt bedriftene i overnevnte bransjer, men også andre som hadde hatt store utfordringer i forbindelse med pandemien. Vi i næringsforumet både utfordret og hjulpet bedriftene til å søke på disse midlene, men hadde ingen innflytelse i fordelingen slik noen av næringsforeningene i nabokommunene fikk. Det ser likevel ut til at fordelingen av midlene, som fortsatt holder på, har truffet mange gode tiltak og aktiviteter.

Vi er også i en prosess for å få etablert en felles reiselivskoordinator eller destinasjonsselskap for regionen. Dette er i et tett samarbeid med våre naboforeninger i Heim og Orkland. Vi var blant annet tidligere i høst på inspirasjonstur til Hitra og Frøya som har vært igjennom samme prosess. I tillegg kommer Trøndelag Reiseliv og skal holde en workshop for opplevelses- og reiselivsbedriftene i Rindal 15. og 16. oktober. Dette etter påtrykk fra både Rindal kommune og Rindal Næringsforum. Det vil da bli en presentasjon av de enkelte aktørene, besøk hos noen av dem og en workshop på Saga Trollheimen og besøk rundt hos noen av aktørene. Målet blir å lage pakker og synliggjøre våre historien som igjen skal brukes i en vinterkampanje i samarbeid med Trøndelag Reiseliv. Ingen invitasjon til denne samlingen kommer straks til de aktuelle bedriftene.

Vi også flere tiltak vi har foreslått for kommunen som vi vil presentere på medlemsmøtet 20 oktober.

Landbruk

Styret i Rindal Næringsforum har pekt på to områder det skal være ekstra fokus på fremover relatert til revideringen av Næringsplan for Rindal 2021 - 2024. Det ene er tidligere nevnte reiseliv og opplevelse. Det andre er landbruk. Der ønsker vi å se på mulighetene for nytekning og økt verdiskapning ved økt fokus med utnyttelse av egen produksjon som lokalmat, produkter av ull, skinn og ben i tillegg til opplevelse og overnatting. Her er ei gruppe allerede i ferd med å etableres med unge bønder som Yngve Røøyen og Martin Trønsdal. I tillegg vil Brett Grete Moen bidra med sin kompetanse. Vi vil inviterer Næringshagen for Orkdalsregioenen som bisto i arbeidet med å etablere Thamsriket - smaker fra Orkland.

Alle disse tre tiltakene går litt i hverandre slik at vi ser dette i en helhet.

Fylkesvei 65

Her har Rindal Næringsforum hatt trykk hele tiden og jobbet med dette inn mot bl.a Næringsalliansen for Trøndelag og for Orklandsregionen. Sammen med Orkland og Heim ser vi også på en ny felles front ut i media slik vi sammen med Ørland gjorde i fjor høst. For vi kan ikke bare ta til takke med ny asfalt mellom kommunegrensa til Storås. Det må jobbes videre med en skikkelig oppgradering og utretting av hele Fylkesvei 65 for å unngå flere flaskehalser for utviklingen av næringslivet oppover fra Surnadal til Orkanger. For å demme opp mot en sterk veiregion nord for Trondheim og deres «administrasjonsvei» er det viktig å stå sammen for fylkets viktigste «verdiskapings- eksportveier» sør for Trondheim. Her jobber vi som nevnt tett med næringsalliansene og myndighetene i fylket.