Innspill til Regjeringens forslag til fase 3 tiltak

03.06.2020

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

Regjeringen fremla fredag 29. mai forslag til fase 3 tiltak for å redusere skadevirkningene av covid-19 utbruddet. Her er mange gode tiltak, samt en del tiltak som fremdeles savnes. Næringsalliansen for Trøndelag mener at følgende endringer må på plass når forslaget behandles i Stortinget:

 • Permitteringsperioden bør forlenges til 52 uker slik at en så langt som mulig unngår oppsigelser. Mange næringer vil ikke har mulighet til å ta tilbake alle ansatte innen utgangen av oktober.
 • Det er positivt at kompensasjonsordningen forlenges ut august. Ordningen bør ikke trappes ned til henholdsvis 70% og 50%, slik som foreslått. For mange virksomheter har ikke krisen nådd toppen ennå, så ordningen bør forlenges ytterligere. Det er også fremdeles hull i ordningen som må tettes, ref. tidligere innspill fra Næringsalliansen, eksempelvis bør følgende dekkes av kompensasjonsordningen:
 • Sunne bedrifter som gikk med minus i fjor
 • Bedrifter som har endret selskapsform, er fusjonert etc.
 • Bedrifter som vil miste omsetning frem i tid
 • Varelager som må selges ut med rabatterte priser utenfor sesong, evt. må kasseres som følge av manglende omsetning
 • Bedrifter som selger sine varer med leveringstid og dermed får oppgjør frem i tid
 • Anmodningsvedtak om å utvide ordningen til å gjelde organisasjoner som ikke har erverv som formål, og som ikke er skattepliktige, må effektueres umiddelbart
 • Uunngåelige lønnskostnader til eksempelvis pålagt vedlikehold eller for å kunne håndtere avbestillinger etc, må kompenseres for virksomheter som er pålagt stengt eller ikke har omsetning
 • Bedrifter som ikke vil kunne betale ut feriepenger i juni
 • De virksomheter som ble pålagt å stenge 12. mars må kompenseres for perioden med arbeidsgivers lønnsplikt under permittering
 • Egenandel bør fjernes 
 • Det er positivt at det foreslås lønnstilskudd for juli og august. Ordningen bør forlenges og forsterkes.
 • Forslaget om 260 millioner i 2020 til teknisk industrielle forskningsinstitutt bør styrkes i tråd med anbefaling fra Norges Forskningsråd om 700 millioner, samt 40 millioner til Sentre for forskningsdrevet innovasjon.
 • I foreslåtte tiltak for kultur mangler ordninger som sikrer kulturnæringsaktørene. Det er positivt at en ønsker å støtte utøvende kunstnere, men uten et velfungerende kulturnæringsapparat av arrangører, lys-/lydteknikere etc. rundt disse hjelper det dessverre lite. Arrangementsstøtte må også omfatte teknisk produksjon.
 • Foreslått økning av verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formueskatten på arbeidende kapital er positivt, men formueskatten på arbeidende kapital burde vært fjernet helt.
 • Det er positivt at det kanaliseres midler til kommunal og fylkeskommunal sektor for å kompensere for inntektsbortfall. Penger til kommunale næringsfond er også positivt. Tiltak for bygg- og anleggssektoren mot statlig og kommunal sektor må forsterkes betydelig, og det må tas med flere nybyggprosjekter for å holde aktiviteten i gang ut over høsten 2020 og i 2021. Her må også fylkeskommunale prosjekter tas med i en forsterket pakke. 

 • Det må på plass kraftigere virkemidler for å sikre arbeidsplassene i leverandørindustrien, verfts- og maritim industri, ref. vårt innspill av 20. mai.
 • Tilskuddsordning for reiselivet på 250 millioner til utviklingsprosjekter via Innovasjon Norge må styrkes. Dekning av kostnander til utviklingsprosjekter bør ikke regnes som inntekt, og dermed ikke komme til fratrekk i kompensasjonsordningen.
 • 250 millioner til vedlikeholdsprosjekter for sesongbaserte bedrifter må styrkes. Smurt tynt utover vil dette neppe ha særlig effekt på igangsetting av nødvendige prosjekter, da støtteandelen vil bli svært lav, og prosjekter dermed vanskelig kan gjennomføres.

Med vennlig hilsen,

Næringsalliansen for Trøndelag

Berit Rian

Leder Arbeidsutvalget