Driftsstøtte, Optimistkonferansen og permisjon i Rindal Næringsforum

22.01.2021
Fra Den store hyttedagen høsten 2019
Fra Den store hyttedagen høsten 2019

Selv om året har startet noe trøblete for mange og politiske- og naturkatastrofer sammen med en eskalering av Covid19-pandemien har preget nyhetsbildet, så har næringsforumet prøvd å se litt fremover. Styret og daglig leder i Rindal Næringsforum har fått et mandat fra sine medlemmer om å finne gode løsninger for å beholde funksjonen i 50 eller 100% i næringsforumet.

Mye er allerede på plass, men samtidig mangler en del som må avklares før vi kan si at vi er der vi bør være. Vi kan starte med det som er avklart og hva som er i gang.

Kommunal driftsstøtte

Onsdag 20. januar gjorde Formannskapet i Rindal kommune følgende vedtak:

Rindal Næringsforum (RNF) innvilges et årlig driftstilskudd på 150.000 kr i perioden 2021-23 til delfinansiering av stilling som daglig leder. Tilskuddet utgjør kommunens bidrag til RNFs løpende arbeid med oppgaver som framgår av Næringsplan for Rindal 2017-20 eller en framtidig revidert versjon av denne. I spesielle tilfeller kan kommunen etter søknad eller avtale yte tilskudd ut over dette til omfattende og/eller kostnadskrevende tiltak i regi av RNF.

Tilskuddet utbetales over budsjettposten 3251 for samfunnsprosjekter etter at RNF først har levert en årlig evalueringsrapport. Dersom funksjonen som daglig leder faller bort eller kommer til å utgjøre mindre enn 50% stilling, vil tilskuddet reduseres tilsvarende. 

Optimistkonferansen

Sist høst fremmet Rindal Næringsforum et forslag om at næringsforumet tok over Optimistkonferansen. Etter forrige konferanse høsten 2019 ble det foretatt en evaluering der det kom signaler om at det måtte en endring til i konseptet. Deltakerantallet hadde de siste årene sakte, men sikkert gått ned. I forbindelse med det kommunale budsjettet for 2020 ble det også foreslått og vedtatt å kutte støtten til konferansen. Vi i Rindal Næringsforum mente derfor at vi måtte på en eller annen måte bevare eierskapet til navnet Optimistkonferansen da dette er så unikt og for verdifullt til at det skulle bli borte. Derfor forslaget om at vi kunne ta over konferansen etter Rindal Sparebank, som startet det hele, Lokalt Løft og Rindal kommune som hadde kommet inn i det hele etter hvert. Rindal Næringsforum har også vært en del av arrangementskomiteen de fleste av årene. Daglig leder har også vært i kontakt med næringsforeningene i Heim og Orkland for et eventuelt samarbeid. Orkladal Næringsforening arrangerer også Thamskonferansen som kan bli en viktig samarbeidspartner i forhold til utvikling av Optimistkonferansen. Etter møter i høst og nå på nyåret der kommunen, Rindal Sparebank og Rindal Næringsforum har deltatt ble det derfor enighet om at det ville være en mulighet at næringsforumet å ta over Optimistkonferansen. Det er nå lagt frem og vedtatt følgende i Formannskapet i Rindal kommune;

Kommunen slutter seg til ønsket fra Rindal Næringsforum (RNF) om å få ta over fullt og helt ansvar for videreføring av Optimistkonferansen. Dette innebærer at kommunen på et nært forestående årsmøte vil stemme for at den nåværende foreninga Optimistkonferansen legges ned. Det inngås deretter en avtale om ei slik overføring av ansvar mellom RNF og de øvrige interessentene Rindal sparebank, Rindal kommune og Stiftelsen Lokalt Løft. Avtalen bør ha bestemmelser om at rettighetene til navnet faller tilbake til de øvrige dersom RNF av en eller annen grunn ikke lenger er i stand til å føre Optimistkonferansen videre.

Lokalt Løft

Inntil utgangen av 2020 ga også Lokalt Løft økonomi til Rindal Næringsforum der næringsforumet var førstelinje og sekretariat for disse. Det er nå i gang en dialog for å finne samarbeidsformer som kan komme både Lokalt Løft, Rindal Næringsforum og lokalt næringsliv til gode. Vi håper å få disse tingene på plass ganske snart.

Daglig leder permitteres 50% fra 1. februar

Etter at Rindal Idrettslag valgte å si opp samarbeidsavtalen med Rindal Næringsforum om deling av en daglig leder funksjon med virkning fra 1. februar i år, var dette med på å sette næringsforumet i en vanskelig situasjon da det er vi som har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Det har vært medlemsmøte der medlemmene har fått lov til å sitt med påfølgende medlemsundersøkelser både i forhold til å i det hele tatt ha funksjonen, hvor stor stillingsprosent og i tilfelle hva daglig leder skal jobbe med og ha fokus på. Resultatet av dette har gjort at det har vært jobbet med å få på plass en løsning for å beholde daglig leder i 50 eller 100%. Det er diskutert økning i medlemskontingenten, som er regionens laveste, sikre andre inntekter gjennom partneravtaler og å stå som arrangør av forskjellige aktiviteter som Torgdagen, Den store hyttedagen, Julemarked og overnevnte Optimistkonferansen for å nevne noe. Samarbeid om ei regional reiselivssatsing og drift av Norsk Vandrefestival er også en del av det store bildet. Alt har selvfølgelig betydning for næringslivet i Rindal og utvikling av dette.
Per dags dato er ikke alt på plass. Derfor har styret i Rindal Næringsforum valgt å permittere daglig leder i to måneder til utgangen av mars måned slik at flere ting kommer på plass og at årsmøtet og medlemmene kan si sitt om videre fremdrift.