Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om

18.03.2020

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.
  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G
  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.
  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.
  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.
  • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.
  • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.
  • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.
  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.