Årsmøte 24. mars 2022

24.03.2022

Stian Kooyman ny styreleder i Rindal Næringsforum.

Nesten hele styret i Rindal Næringsforum er nytt da fire av de tidligere styremedlemmene takket nei til gjenvalg.
Et 20-talls medlemsbedrifter i Rindal Næringsforum RNF møtte torsdag kveld i de nye lokalene til 3 venner til årsmøte. Der ledet avgående nestleder Marit Mogset og daglig leder Tom Godtland årsmøtet gjennom årsberetningen, regnskap og nytt budsjett.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RINDAL NÆRINGSFORUM 2022

Dato: 24. mars 2022 kl. 19.00 - Sted: 3 venner

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

    Vedtak: Ingen merknader, godkjent

2. Valg av møteleder og sekretær

    Vedtak: Marit Mogset ble valgt til møteleder, Tom Godtland ble valgt til sekretær

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
    Vedtak: Camilla Løften og Bjørn Heggem ble valgt til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av årsmelding og regnskap
    Kommentar til årsmelding: Ingen
    Vedtak: Årsmeldinga for 2021 ble tatt til etterretning
    Kommentar til årsregnskapet:
    Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent med følgende hovedtall:

Driftsinntekter: kr. 725 643,-

Driftskostnader: kr. 970 153,-

Driftsresultat:  - kr. 244 510,-

Årsresultat:      - kr. 243 594,-

5. Budsjett for 2022

Vedtak: Budsjettet godkjennes slik det er lagt frem.

6. Vedtektsendring:

Det kom inn 2 forslag til vedtektsendring fra Odd Inge Løfald

§ 9: Valgkomite foreslått endret til: ​

Valgkomiteen skal ha 2 medlemmer og velges blant de styremedlemmene som går ut av styret ved årets valg. Hvis ingen går ut, velger årsmøtet 2 medlemmer i RNF som valgkomite. Valgkomiteen velges for 1 år. ​

Opplev Rindal innstiller selv sin kandidat. ​

Valgkomiteen legger fram sin innstilling til årsmøtet senest 14 dager før årsmøtet.

§ 10: Hovedstyrets sammensetning foreslått endret til:

Styret skal ha 5 - 7 medlemmer: ​

1 leder ​

1 nestleder ​

3-5 representanter ​

Styrets medlemmer velges av og blant medlemsbedriftene og hvert medlem har 1 stemme i årsmøtet. Styremedlemmer velges som hovedregel for 2 år, varamedlemmer for 1 år. ​Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Av disse må styreleder eller nestleder være til stede.

Vedtak: Begge endringene ble enstemmig vedtatt

7. Valg av nytt styre og valgkomite

Valgkomiteen la frem følgende forslag:

 • Leder: Stian Kooyman (2år)
 • Styremedlemmer
 • Yngve Røøyen (ikke på valg)
 • Martin Rise (2 år)
 • Jarle Hamnes (2 år)
 • Nils Heggem (1 år)
 • Varamedlemmer
 • Åse Børset 
 • Jon Moen
 • Valgkomite
 • Randi Holte
 • Arnhild Foseide Fagerholt

Vedtak: Styreleder og styret ble valgt med akklamasjon. Valgkomite ble også valgt ved akklamasjon. Styret skal velge inn et nytt kvinnelig styremedlem og konstituerer seg selv.


Revisor er ikke på valg i år.