Årsmelding 2021

Skriv inn tekst her

Årsmelding for Rindal Næringsforum 2021

Året 2021 fortsatte som i 2020 sterkt preget av covid-19. Bremsene var fortsatt på i Norge og resten av verden. Næringslivet har måtte endres seg og for noen ble dette scenariet som stoppet all fremtid for bedriftene. Heldigvis har Rindal blitt skånet for nettopp dette. Noen bransjer fikk sågar et ekstra oppsving. Hjemmet, hytta og Norges-ferie ble fortsatt prioritert. Nye destinasjoner har blitt utviklet og tilpasset oss. Noen var også heldige og kom inn under statens krisepakker, andre ikke. Dugnad har blitt et etablert begrep og hygienenivået ble hevet flere hakk og holdt seg gjennom hele året.

Ny driftsmodell med mindre ekstern driftsstøtte og mer egne inntekt

Rindal IL valgte høsten 2020 å si opp avtalen med Rindal Næringsforum RNF med virkning fra 1. februar 2021. Styret i RNF jobbet frem en avtale og en økonomisk plattform som gjorde at RNF kunne ha daglig leder i 100% fra 1. april. Det ble blant annet inngått en avtale med Norsk Vandrefestival der RNF hadde den daglige ledelsen.

Sammen med økt medlemstilgang, den vedtatte kontingentøkningen på 50% og avtale om daglig drifta av Norsk Vandrefestival, fikk vi et grunnlag for å drive næringsforumet videre med daglig leder i 100%.

Det var enighet om at dette skulle være et prøveår med håp om en varig driftsmodell. Styret i RNF var klar over at det var en økonomisk risiko, men valgte å ta denne sjansen.

Pga. Koronaen ble det ikke den aktiviteten vi hadde håpet på og dermed mistet vi også en del inntektsmuligheter.

Etter Den store hyttedagen og hytteseminaret startet arbeidet med å få på plass et kompetansehevingsprogram i samarbeid med Nyli AS med finansiering gjennom BIO Trøndelag

STOR AKTIVITET - tross korona også dette året

66 medlemmer

8 nye medlemmer har kommet til og 2 medlemmer er utmeldt i løpet av året.

Representerer over 700 årsverk (ikke inkl. kommunalt ansatte).

Signert avtale med Opplev Rindal som fagforum for reiseliv, kultur og opplevelse

Arrangerte en litt begrenset utgave av Torgdagen 3. juli med ca. 70 utstillere og aktører

Arrangerte Den store hyttedagen og nyvinningen Hytteseminaret 15. og 16. oktober. Rundt 50 utstillere deltok og 43 personer deltok på Hytteseminaret.

Arrangerte igjen Jul i Rindal 27. november med stort julemarked i og rundt sentrum (nesten 40 aktører)

Flere av styremedlemmer og daglig leder har deltatt i prosjektet "Rindal inn i framtida"

Marit og Tom har sittet i redaksjonsgruppa for Tid til å leve

Daglig leder har deltatt i RISS-prosjektet til Trøndelag Reiseliv for å få på plass den nye kommunikasjonsplattformen for reiselivet og opplevelsesnæringen i Trøndelag som Rindal nå kan bli en del av.

Daglig leder har vært koordinator for "Trøndersk Matfestival - et sted nær deg" som ble arrangert sammen med Norsk Vandrefestival

Daglig leder har deltatt på flere digitale og noen fysiske møter og samlinger med Næringsalliansen i Trøndelagsammen med 30 andre næringsforeninger i fylket. Det

har kommet et 30 talls innspillsbrev fra næringsalliansen som er sendt til Regjeringen og Stortinget i forbindelse med koronapandemien.

Det er startet opp et prosjekt for at våre industribedrifter kan få et samarbeid med industrinettverket Thamsklyngen Vi har fått gjennomført 3 medlemsmøter + 1 politikerbesøk hos 4 medlemsbedrifter. 1 medlemsmøte ble utsatt til 2022 på grunn av restriksjoner.

11 møter ute hos medlemsbedrifter + ute 2 hos potensielle medlemmer

11 styremøter

Styret har i 2021 bestått av:

Det ble ikke valgt styreleder for 2021. Derfor har nestleder Marit Mogset i samarbeid med et styremedlem Arnhild Foseide Fagerholt fungerts som et lederteam.

Nestleder: Marit Mogset

Styremedlemmer:

Arnhild Foseide Fagerholt

Randi Holte

Yngve Røøyen

Mari Kristin Bolme (repr. for Opplev Rindal)

Varamedlemmer:

Bjørn Ranheim

Åse Børset

Jon Moen

Valgkomité

Odd Inge Løfald

Eli Solvik

Til tross for at vi har økt egne inntekter betraktelig i forhold til 2020 gikk vi ut av året med et underskudd på kr. 243 594,26.


Tom Godtland

Daglig leder